ประเภท
   คำค้น

 
 
เอกสารประกอบการสัมมนา
    เอกสารประกอบโครงการสัมมนาฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา เรื่อง “เหตุผลและความจำเป็นในกระบวนการและรูปแบบการร่างกฎหมาย”

Link Download -> เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบร่างกฎหมายฯ
-> เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง บันทึกหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย
-> เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
-> เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
-> เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรารักษาการ
-> เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง บทเฉพาะกาล

จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
Link Web site ->http://www.krisdika.go.th/,http://www.lawreform.go.th/
26 กันยายน 2561