พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสำระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
  
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ประกาศ
  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  ประกาศกรมการค้าภายใน
 
ระเบียบ
  ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
คำสั่ง
 
  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
  คำสั่งกรมการค้าภายใน
 
ข้อบังคับ
  ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
 
คำพิพากษา
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีแดงที่ 1010/2560
คดีแดง ที่ 4345/2549 (จำหน่ายสินค้าราคาที่สูงเกินสมควรโดยใช้อุบายหลอกลวง)
คดีแดง ที่ 145/2563 (ไม่ปิดป้่ายแสดงราคา)
คดีแดง ที่ 322/2561 (ขนย้ายมันสำปะหลังสดโดยไม่ได้รับอนุญาต)
คดีแดง ที่ อ 665/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 666/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 667/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 668/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 669/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 670-2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 671/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ 1333-2549 (กักตุนสินค้าควบคุม)
คดีแดง ที่ 3943-2542 (ความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด)
คำพิพากศาลฎีกาที่ 22097/2555
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
การมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่หมดวาระลง
ขอผ่อนปรน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร
ขอหารือตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
การแจ้งข้อมูลสินค้าเครื่องสูบน้ำ
การใช้อำนาจตามกฎหมายในการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
การรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ปัญหาข้อกฎหมายมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
แนวทางปฏิบัติ
แนวทาวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสกลนคร ที่หมดวาระลง
เอกสารแนบท้าย
แบบแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร สก. 01
แบบแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (อส. 01)
แบบแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าไก่ เนื้อไก่ (กน.01)
แบบแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าไก่ เนื้อไก่ (กน.01)
แบบแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (ผม01/1(สำหรับผู้ผลิด/ผู้นำเข้า))
แบบแจ้งราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spun bond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย (ยค.01)
แบบแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก (ศก.)
แบบแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (นอ.01)
แบบแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (นอ 02 (สำหรับผู้นำเข้า))
แบบแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย (นอ.02/1(สำหรับผู้นำเข้า))
แบบกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย (นอ.03(สำหรับผู้นำเข้า))
แบบกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย (นอ. 04(สำหรับผู้ผลิต))
การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า (แบบ กชร.11)
การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว (แบบ กล.)
การแจ้งราคา ปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 01)
การแจ้งราคา ปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 02)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กตป. 01)
การแจ้งและการแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) แบบ ชพ.01 (สำหรับผู้ค้าก๊าซ)
การแจ้งและการแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) (แบบ ชพ.02 (สำหรับผู้บรรจุก๊าซ))
การแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 01)
การแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 02)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 01)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 02)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 02/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 03)
การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 04 (ผู้รวบรวม))
การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 02 (ผู้เลี้ยงปสุสัตว์/โรงงานอาหารสัตว์))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 01)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 02)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 02/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 03)
การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ (แบบ คสน. 01)
การแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (แบบ ชต. 01 (สำหรับผู้ผลิต))
การแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญขีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื่อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (แบบ ชต. 01/1 (สำหรับผู้ผลิต))
การแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (แบบ แบบ ชต. 02 (สำหรับผู้นำเข้า))
การแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญขีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) (แบบ แบบ ชต. 02/1 (สำหรับผู้นำเข้า))
การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01)
การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01/1)
การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01/1)
การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับนมผง (แบบ นม. 01)
การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับนมผง (แบบ นม. 02)
การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม.03)
การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม.04)
การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ้ยเคมี (แบบ ปค. 01)
การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ้ยเคมี (แบบ ปค. 02)
การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ้ยเคมี (แบบ ปค. 03)
การแจ้งปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุยเคมีที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ปค.04
การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ (แบบ ปม.)
การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 01)
การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 02(สำหรับผู้ผลิต/ผู้ว่าจ้าง))
การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 03 (สำหรับผู้นำเข้า))
การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01)
การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/1)
การแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/2)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน ( แบบ นป.01 (โรงสกัดฯ)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.01/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.01/2)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.01/3)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.02(โรงกลั่นฯ))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.02/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.02/2)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.03(ไบโอดีเซล))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.03/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.03/2)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.04(ลานเท))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.05((ผู้ซื้อหรือผู้ขาย))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.05/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.05/2)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06(ผู้ประกอบการคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/2)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/3)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/4)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/5)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.07(ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.07/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.08(ผู้ซื้อเพื่อใช้))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.08/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.09 ((ุผู้นำเข้า))
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.09/1)
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.09/2)
คำขอรับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย (สนอ. 01)
หนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย (สนอ.02)
ใบส่งสินค้าหน้ากากอนามัย

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 641444 คน
download 12989 คน