พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสำระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
  
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ประกาศ
  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  ประกาศกรมการค้าภายใน
 
ระเบียบ
  ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
คำสั่ง
 
  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
  คำสั่งกรมการค้าภายใน
 
ข้อบังคับ
  ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
 
คำพิพากษา
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีแดงที่ 1010/2560
คดีแดง ที่ 4345/2549 (จำหน่ายสินค้าราคาที่สูงเกินสมควรโดยใช้อุบายหลอกลวง)
คดีแดง ที่ 145/2563 (ไม่ปิดป้่ายแสดงราคา)
คดีแดง ที่ 322/2561 (ขนย้ายมันสำปะหลังสดโดยไม่ได้รับอนุญาต)
คดีแดง ที่ อ 665/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 666/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 667/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 668/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 669/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 670-2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 671/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ 1333-2549 (กักตุนสินค้าควบคุม)
คดีแดง ที่ 3943-2542 (ความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด)
คำพิพากศาลฎีกาที่ 22097/2555
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
การมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่หมดวาระลง
ขอผ่อนปรน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร
ขอหารือตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
การแจ้งข้อมูลสินค้าเครื่องสูบน้ำ
การใช้อำนาจตามกฎหมายในการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
การรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ปัญหาข้อกฎหมายมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
แนวทางปฏิบัติ
แนวทาวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสกลนคร ที่หมดวาระลง
เอกสารแนบท้าย
แบบแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า (แบบ กชร. 01)
แบบแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก กระดาษเหนียว (แบบ กล.)
แบบแจ้งราคา ปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 01)
แบบแจ้งราคา ปริมาณและรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 02)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กตป. 01)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กตป. 02)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กดส. 01)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กดส. 02)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กดส. 02/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคากากดีดีจีเอสที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ กดส. 03)
แบบแจ้งการแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) (แบบ ชพ. 01 (สำหรับผู้ค้าก๊าซ))
แบบแจ้งการแสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) (แบบ ชพ. 02 (สำหรับผู้บรรจุก๊าซ))
แบบแจ้งการแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 01)
แบบแจ้งการแสดงและแจ้งค่าตอบแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 02)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 01)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 02)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 02/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวบาร์เลย์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ บล. 03)
แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 01 (ผู้รวบรวม))
แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 02 (ผู้เลี้ยงปศุสัตว์/โรงงานอาหารสัตว์))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 01)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการนำเข้า และราคาข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (แบบ สลส. 02)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 02 (สำหรับผู้ผลิต/ผู้ว่าจ้าง))
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี (แบบ สล. 03 (สำหรับผู้นำเข้า))
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ (แบบ คสน. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละะเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละะเอียดเกี่ยวกับแชมพู (แบบ ชพส. 01/2)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับนมผง (แบบ นม. 01)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับนมผง (แบบ นม. 02)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม. 03)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม. 04)
แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 01)
แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 02)
แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 03)
แบบแจ้งปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ปค. 04)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ (แบบ ปม.)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/1)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/2)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01 (โรงสกัดฯ))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01/1
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01/2)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 01/3)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 02 (โรงกลั่นฯ))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 02/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 02/2)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 03 (ไบโอดีเซล))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 03/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 03/2)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 04 (ผู้ประกอบการจุดรับซื้อผลปาล์ม (ลานเท)))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 05 (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 05/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 05/2)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06 (ผู้ประกอบการคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/2)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/3)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/4)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 06/5)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 07 (ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 07/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 08 (ผู้ซื้อเพื่อใช้))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 08/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 09(ผู้นำเข้า))
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 09/1)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป. 09/2)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01/1)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01/2)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัย (แบบ ผน. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัย (แบบ ผน. 01/1)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัย (แบบ ผน. 01/2)
แบบแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล (แบบ ยษ. 01 (โรงพยาบาล))
แบบแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล (แบบ ยษ. 02 (ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย))
แบบแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเพิ่มเติม (แบบ วภ.)
แบบแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเพิ่มเติม (แบบ บพ.)
แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา (แบบ ยพร. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 01/1)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 02)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 02/1)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 03)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว รถไถนา (แบบ รกข. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าว รถไถนา (แบบ รน. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับสบู่ก้อน สบู่เหลว (แบบ สกล. 01/1)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับสบู่ก้อน สบู่เหลว (แบบ สกล. 01/2)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า (แบบ สฟ. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า (แบบ สฟ. 02)
แบบแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น (แบบ มส. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 01)
แบบแจ้งต้นทุน ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 01/1)
แบบแจ้งต้นทุน ปริมาณ ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 02)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (แบบ อผ. 01)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ อบ. 01)
แบบแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ อบ. 02)
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) แบบชต.01(สำหรับผู้ผลิต)
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) แบบ ชต. 01/1 (สำหรับผู้ผลิต)
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) แบบ ชต. 02 (สำหรับผู้นำเข้ำ)
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) แบบ ชต. 02/1 (สาหรับผู้นาเข้า)
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) แบบ ชต. 03 (สำหรับผู้ค้ำส่ง)
แบบตรวจหำแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) แบบ ชต. 03/1 (สำหรับผู้ค้ำส่ง)
แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) แบบ ชต. 04

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 551142 คน
download 11218 คน