พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 22 ก วันที่ 31 มีนาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 44 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสำระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
  
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ประกาศ
  ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย
  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  ประกาศกรมการค้าภายใน
 
ระเบียบ
  ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 
คำสั่ง
 
  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
  คำสั่งกรมการค้าภายใน
 
ข้อบังคับ
  ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
 
คำพิพากษา
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีแดงที่ 1010/2560
คดีแดง ที่ 4345/2549 (จำหน่ายสินค้าราคาที่สูงเกินสมควรโดยใช้อุบายหลอกลวง)
คดีแดง ที่ 145/2563 (ไม่ปิดป้่ายแสดงราคา)
คดีแดง ที่ 322/2561 (ขนย้ายมันสำปะหลังสดโดยไม่ได้รับอนุญาต)
คดีแดง ที่ อ 665/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 666/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 667/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 668/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 669/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 670-2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ อ 671/2563 (จำหน่ายหน้ากากอนามัยสูงเกินสมควร)
คดีแดง ที่ 1333-2549 (กักตุนสินค้าควบคุม)
คดีแดง ที่ 3943-2542 (ความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด)
คำพิพากศาลฎีกาที่ 22097/2555
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
การมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่หมดวาระลง
ขอผ่อนปรน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร
ขอหารือตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
การแจ้งข้อมูลสินค้าเครื่องสูบน้ำ
การใช้อำนาจตามกฎหมายในการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย
ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
การรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ปัญหาข้อกฎหมายมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
แนวทางปฏิบัติ
แนวทาวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสกลนคร ที่หมดวาระลง
เอกสารแนบท้าย
กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า (แบบ กชร.01)
กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว (แบบ กล.)
กระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 01)
กระดาษพิมพ์และเขียน (แบบ พข. 02)
กระเทียม (แบบ กตป.01/กตป.02)
กากดีดีจีเอส (แบบ กดส. 01)
กากดีดีจีเอส (แบบ กดส. 02)
กากดีดีจีเอส (แบบ กดส. 02/1)
กากดีดีจีเอส (แบบ กดส. 03)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) (แบบ ชพ.01 (สำหรับผู้ค้าก๊าซ))
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) (แบบ ชพ.02 (สำหรับผู้บรรจุก๊าซ))
การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 01)
การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (แบบ ลพ. 02)
ข้าวบาร์เลย์ (แบบ บล. 01)
ข้าวบาร์เลย์ (แบบ บล. 02)
ข้าวบาร์เลย์ (แบบ บล. 02/1)
ข้าวบาร์เลย์ (แบบ บล. 03)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 01 (ผู้รวบรวม))
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แบบ ขพ. 02 (ผู้เลี้ยงปศุสัตว์/โรงงานอาหารสัตว์))
ข้าวสาลี (แบบ สลส. 01)
ข้าวสาลี (แบบ สลส. 02)
ข้าวสาลี (แบบ สลส. 02/1)
ข้าวสาลี (แบบ สลส. 03)
แป้งสาลี (แบบ สล. 01)
แป้งสาลี (แบบ สล. 02)
แป้งสาลี (แบบ สล. 02(สำหรับผู้ผลิต/ผู้ว่าจ้าง))
แป้งสาลี (แบบ สล. 03 (สำหรับผู้นำเข้า))
เครื่องสูบน้ำ (แบบ คสน. 01)
ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (แบบ ชต. 01 (สำหรับผู้ผลิต))
ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (แบบ ชต. 01/1 (สำหรับผู้ผลิต))
ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 ( แบบ ชต. 02 (สำหรับผู้นำเข้า))
ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจจัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 ( แบบ ชต. 02/1 (สำหรับผู้นำเข้า))
แชมพู (แบบ ชพส. 01)
แชมพู (แบบ ชพส. 01/1)
แชมพู (แบบ ชพส. 01/2)
นมผง (แบบ นม. 01)
นมผง (แบบ นม. 02)
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม.03)
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว (แบบ นม.04)
ปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 01)
ปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 02)
ปุ๋ยเคมี (แบบ ปค. 03)
ปุ๋ยเคมี ที่นำเข้ามา (แบบ ปค.04)
ปูนซีเมนต์ (แบบ ปม.)
ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01)
ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/1)
ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (แบบ ผนซ. 01/2)
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01)
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01/1)
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (แบบ ผลจ. 01/2)
ผ้าอนามัย (แบบ ผน. 01)
ผ้าอนามัย (แบบ ผน. 01/1)
ผ้าอนามัย (แบบ ผน. 01/2)
ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค (แบบ วภ.)
ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค (แบบ ยษ. 01)
ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค (แบบ ยษ. 02)
ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค (แบบ บพ.)
ยางพารา (แบบ ยพร 01)
ยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ (แบบ ยร. )
ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ.01)
ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 01/1)
ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 02)
ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ. 02/1)
ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (แบบ ยพ.03)
รถเกี่ยวข้าว รถไถนา (แบบ รกข. 01)
รถเกี่ยวข้าว รถไถนา (แบบ รน. 01)
รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก (แบบ รย.)
สบู่ก้อน สบู่เหลว (แบบ สกล 01)
สบู่ก้อน สบู่เหลว (แบบ สกล 01/1)
สบู่ก้อน สบู่เหลว (แบบ สกล 01/2)
สายไฟฟ้า (แบบ สฟ. 01)
สายไฟฟ้า (แบบ สฟ. 02)
สุกร เนื้อสุกร (แบบ สก. 01)
หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น (แบบ มส.01)
หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (แบบ อส. 01)
หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ (แบบ อส. 02)
เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (แบบ ลผค. 01)
เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก และเหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม (แบบ ลผค. 02)
เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 01)
เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 01/1)
เหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (แบบ ลสค. 02)
อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (แบบ อผ. 01)
อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (แบบ อผ. 02)
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ อบ. 01)
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (แบบ อบ. 02)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน ( แบบ นป.01 (โรงสกัดฯ)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.01/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.01/2)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.01/3)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.02(โรงกลั่นฯ))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.02/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.02/2)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.03(ไบโอดีเซล))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.03/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.03/2)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.04(ลานเท))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.05((ผู้ซื้อหรือผู้ขาย))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.05/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.05/2)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06(ผู้ประกอบการคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/2)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/3)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/4)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.06/5)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.07(ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.07/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.08(ผู้ซื้อเพื่อใช้))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.08/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.09 ((ุผู้นำเข้า))
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.09/1)
น้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน (แบบ นป.09/2)

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 805652 คน
download 15446 คน