คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 620/2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
เอกสารแนบท้าย
บัญชีการมอบอำนาจ ก. แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายในที่ 620/2564
บัญชีการมอบอำนาจ ข. แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายในที่ 620/2564
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 487 คน
download 62 คน