พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2489 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 63 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2489
จำนวนมาตรา/ข้อ : 22 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสำระสำคัญ พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักรำช 2489
  
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2489
กฎกระทรวง
ประกาศ
  ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประกาศกรมการค้าภายใน
 
คำพิพากษา
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 4)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 7)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 12)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ1)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ2)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ3)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ4)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ5)
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
การแก้ไขประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 และกฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย
ขอหารือประเด็นการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 32528 คน
download 3328 คน