พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2489 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 63 ตอนที 29 วันที 9 พฤษภาคม 2489
จำนวนมาตรา/ข้อ : 22 มาตรา
Download File :
  
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการค้าข้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2489
กฎกระทรวง
ประกาศ
  ประกาศกรมการค้าภายใน
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว
 
คำพิพากษา
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 4)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 7)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 12)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ1)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ2)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ3)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ4)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 21 ทวิ5)
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
การแก้ไขประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 และกฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย
ขอหารือประเด็นการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 32121 คน
download 3290 คน