พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2495 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 69 ตอนที่ 12 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2495
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 มาตรา
Download File :
  
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
คำพิพากษา
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 5)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9-1)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9-2)
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราโดยอาศัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม โภคภัณฑ์ พุทธศักราช 2495 ได้หรือไม่
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2557
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 14644 คน
download 1271 คน