ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 134 คน
download 50 คน