ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วย การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งอัตโนมัติสำหรับชั่งน้ำหนักรถยนต์ขณะเคลื่อนที่โดยชั่งรับน้ำหนักครั้งละเพลา พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 125 คน
download 37 คน