ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 140 ตอนพิเศษ 179 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 71 คน
download 13 คน