ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าทำการและค่าพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตรวงวัดนอกสถานที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 124 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 7 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับค่าทำการและค่าพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1379 คน
download 214 คน