ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 175 ตอนพิเศษ 66 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 925 คน
download 112 คน