ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาวของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 29 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 145 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาวของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาวที่ตนผลิต พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1357 คน
download 74 คน