พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2495 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 69 ตอนที่ 12 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2495
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ 2495
   เป็นกฏหมายหลักของ
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522
   เป็นกฏหมายหลักของ
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2535
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 (ล่าสุด)
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2497
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2495
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดให้สารกาเฟอีนเป็นโภคภัณฑ์ควบคุมและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (ล่าสุด)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2495) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบคำขออนุญาตและหนังสืออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำยาเคมี อีเธอร์ (Ether) และน้ำยาเคมี คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบคำขออนุญาตและหนังสืออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพกรดแอซีติกล้วน (Glacial acetic acid) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการการยื่นคำขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการการยื่นคำขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสารกาเฟอีน (Caffeine) หรือเกลือของสารกาเฟอีน ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 (ล่าสุด)
   คำพิพากษา
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 5)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9-1)
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา 9-2)
   การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราโดยอาศัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม โภคภัณฑ์ พุทธศักราช 2495 ได้หรือไม่

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 25186 คน
download 2042 คน