คำสั่ง กรมการค้าภายใน ที่ 10 /2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 133 คน
download 18 คน