ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 242 คน
download 45 คน