คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 617/2554 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 134/2563 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 571 คน
download 56 คน