กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2546

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 138 ตอนที่ 28 ก
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 499 คน
download 50 คน