คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 82/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 468 คน
download 13 คน