คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 134/2563 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 44 คน
download 6 คน