คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 378/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 199 คน
download 41 คน