คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 234/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 473 คน
download 10 คน