คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 209/2551 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดี ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : -
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 451 คน
download 28 คน