ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 933 คน
download 138 คน