คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 478/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่งแนบคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 478/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 295 คน
download 20 คน