คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 147/2562 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดการกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายในแนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 147 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 351 คน
download 46 คน