คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 239/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 616 คน
download 8 คน