คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 375/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 324 คน
download 41 คน