คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 21/2547 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 25547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 902 คน
download 52 คน