ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องเรียน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
เอกสารแนบท้าย
บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องเรียน พ.ศ. 2561
ใบรับเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องเรียน พ.ศ. 2561
สมุดรับเรื่องร้องเรียน
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 486 คน
download 81 คน