ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ ลง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 687 คน
download 83 คน