คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 58/2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 163 คน
download 15 คน