คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 57/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 326 คน
download 65 คน