คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 181/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
บัญชีการมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจ แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 181/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1401 คน
download 185 คน