คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 180/2560 เรื่อง มอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าพัสดุ ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1040 คน
download 30 คน