ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1112 คน
download 41 คน