คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 311/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้พาณิชย์จังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
เอกสารแนบท้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับเงินค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2498 แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 311/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2559
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 1546 คน
download 79 คน