คำสั่งกรมการค้าภายในที่ 214/2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับปฏิบัติงานของหน่วยงานชั่งตวงวัด ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 772 คน
download 60 คน