ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง คุณสมบัติของหน่วยรับรองซึ่งเป็นผู้ให้บริการตรวจประเมิน มาตรฐานคลังสินค้า มาตรไซโล และมาตรฐานห้องเย็น พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 127 ตอนพิเศษที่ 147 ง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1397 คน
download 37 คน