คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 187/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 กันยายน 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 537 คน
download 16 คน