คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 178/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานชั่งตวงวัด ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
บัญชีการมองอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจ แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 178/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1682 คน
download 90 คน