คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 177/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนภายใต้การบริหารงานตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (One Roof) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ, 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 31 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
บัญชีการมอบอำนาจและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจ แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายในที่ 177/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1499 คน
download 148 คน