คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 141/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 180/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อสำนักงานการค้าภายในจังหวัด 60 จังหวัด ที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ แนบท้ายคำสั่งกรมการค้าภายในที่ 141/2558 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ
กฎหมายที่มีการแก้ไข

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1557 คน
download 47 คน