คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 173/2558 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1245 คน
download 36 คน