คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 440/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1486 คน
download 71 คน