คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 84/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปฎิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 180/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ
กฎหมายที่มีการแก้ไข

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1199 คน
download 47 คน