คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 44/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1308 คน
download 25 คน