ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดให้ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1473 คน
download 96 คน