ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
เอกสารแนบท้าย
ขั้นตอนการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1776 คน
download 167 คน