คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 73/2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 179/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
   แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 27/2558 เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ
กฎหมายที่มีการแก้ไข

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1807 คน
download 97 คน