ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการส่งเสริมจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
คำวินิจฉัย
ความเห็นทางวิชาการ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 804 คน
download 76 คน