ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดแบบ ระยะเวลายื่นคำขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองธงฟ้า-ราคาประหยัด และราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ลง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
คำพิพากษา
การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติ

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1490 คน
download 48 คน